Strategie

Liczbę zakażeń szpitalnych i związane z nimi koszty można zdecydowanie zmniejszyć stosując konsekwentnie dwie strategie:
Dezynfekcję Wysokiej Jakości (DWJ) oraz Ciągłą Aktywną Dezynfekcję (CAD).

Zgromadzone w ostatnich latach dane epidemiologiczne dotyczące przebiegu, między innymi epidemii SARS-CoV-2, zachorowań na grypę oraz zakażeń wewnątrzszpitalnych wywoływanych przez inne mikroorganizmy chorobotwórcze, uwidoczniły małą skuteczność dotychczasowych procedur  dezynfekcyjnych w obecności pacjentów i personelu.

Aktualnie stosowane okresowe procedury dezynfekcji pomieszczeń przy pomocy lamp UVC, zwłaszcza przepływowych, mobilnych „oczyszczaczy” powietrza oraz zamgławiaczy są niewystarczające dla skutecznego epidemiologicznie ograniczenia transmisji mikroorganizmów chorobotwórczych przenoszonych drogą powietrzną, ponieważ po dezynfekcji okresowej, bardzo szybko dochodzi do powtórnego skażenia spowodowanego przemieszczaniem się personelu, pacjentów oraz napływem skażonego powietrza.

Skuteczność okresowych dezynfekcji mogą pogarszać błędy i niesumienność personelu wykonującego zabiegi dezynfekcyjne oraz stosowanie urządzeń mało skutecznych w warunkach szpitalnych (nawet niektórych „atestowanych”), np. przepływowe lampy UVC czy wiele dostępnych na rynku zamgławiaczy wykorzystujących H2O2 o dużej wielkości cząstek. Urządzenia takie mogą tworzyć fałszywe poczucie  bezpieczeństwa.

Barierą ograniczająca  zastosowanie niektórych urządzeń oczyszczających powietrze mogą stanowić koszty, np.  mobilnych, wysokoprzepływowych urządzeń o wydajności rzędu 1000 m3/h, przez co są one praktycznie osiągalne dla wielu placówek służby zdrowia.

Również dezynfekcja powierzchni środkami biobójczymi krótkodziałającymi jest niewystarczająca dla skutecznego epidemiologicznie ograniczenia transmisji mikroorganizmów chorobotwórczych przenoszonych drogą dotykową, ponieważ również w tym przypadku, po dezynfekcji okresowej, bardzo szybko dochodzi do powtórnego skażenia powierzchni.

Związane z powyższymi problemami skutki epidemiologiczne, tj. ilość zakażeń szpitalnych, w tym bakteriami lekoopornymi  i opornymi na „klasyczne” środki biobójcze, np. H2O2 oraz związane z nimi koszty można zdecydowanie zmniejszyć stosując konsekwentni dwie strategie: Ciągłą Aktywną Dezynfekcję (CAD) oraz okresową Dezynfekcję Wysokiej Jakości (DWJ)

Dezynfekcja Wysokiej Jakości (DWJ)

Dezynfekcja Wysokiej Jakości jest to cykliczna procedura, która w skuteczny sposób eliminuje z pomieszczeń szpitalnych  wszystkie patogeny, w tym mikroorganizmy  lekooporne oraz oporne na środki dezynfekcyjne, między innymi na H2O2 ( tj. katalazo dodatnie).

Z praktycznego punktu widzenia taki poziom dezynfekcji zapewnia technologia  BIT oraz  technologia HPV. Technologia dezynfekcji gazową formą nadtlenku wodoru w wysokim stężeniu stwarza jednakże szereg problemów logistycznych, w tym związanych z przewlekłą procedurą. Problemy te nie występują w przypadku technologii BIT. Ma ona  jeszcze tę zaletę, że w sytuacjach nadzwyczajnych (bioterroryzm, pojawienie się nowej choroby, atak przy użyciu któregoś z bojowych środków chemicznych) jest to najskuteczniejsza technologia, gdyż emitowany dzięki niej iHP atakuje podwójne wiązania zarówno w strukturach  mikroorganizmów, jak i bojowych środkach chemicznych.                                                                             

Dezynfekcja wysokiej jakości może być prowadzona także w wydzielonych salach izolacyjnych (nadciśnieniowych i podciśnieniowych). Wyposażenie sal w lampy UV222nm umożliwia dodatkowo/opcjonalnie ciągłą aktywną dezynfekcję.

Również w przypadku Dezynfekcji Wysokiej Jakości elementem uzupełniającym procedurę powinno być stosowanie środków dezynfekcyjnych o przedłużonym działaniu, w tym trwałych powłok nanoszonych na powierzchnie krytyczne (wielodotykowe) oraz materiałów, w które środki biobójcze zostały „wbudowane”.

Ciągła Aktywna Dezynfekcja (CAD)

CAD jest to procedura opierająca się na ciągłej obecności czynnika biobójczego w środowisku szpitalnym w obecności  personelu i pacjentów. Takim czynnikiem jest światło UV o długości 222nm.            

Promowane na rynku  są także technologie oparte na ciągłej  emisji do pomieszczeń  tzw. reaktywnych form tlenu (np. technologia RCI), jednakże dłuższy kontakt  z tymi substancjami  może  prowadzić do stresu oksydacyjnego.

Korzystanie z tej technologii może być natomiast bezpieczne w urządzeniach hybrydowych. Są to urządzenia które mogą pracować w sposób ciągły, zmieniając czynnik  biobójczy w zależności od tego, czy w pomieszczeniu przebywają ludzie, czy pozostaje ono „puste”.

Trwają również  badania  nad możliwością  wykorzystania  do ciągłej (wydłużonej?) aktywnej dezynfekcji  technologii  zamgławiania pomieszczeń kwasem podchlorawym, gdyż okazuje się, że kwas podchlorawy może być stosowany także w obecności ludzi.

Elementem uzupełniającym ciągłą aktywną dezynfekcję powinno być stosowanie środków dezynfekcyjnych o przedłużonym działaniu, w tym trwałych powłok nanoszonych na powierzchnie krytyczne (wielodotykowe) oraz materiałów, w które preparaty biobójcze o przedłużonym działaniu zostały „wbudowane”.